Arnold Uleyn (1926-2013) was tot aan zijn pensionering als docent verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij schreef talloze, veelgeprezen publicaties over de psychologie van de religieuze zingeving, en stond velen bij in hun persoonlijke en beroepsmatige vragen op dit gebied.

De laatste jaren van zijn leven gaf Uleyn in toenemende mate aandacht aan vereenzamende ouderen. Zijn nalatenschap bracht hij onder in een stichting, teneinde initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid te ondersteunen. Ter ere van zijn vele verdiensten werd de stichting na zijn overlijden naar hem vernoemd.

Missie

De Stichting Arnold Uleyn wil in de geest van haar oprichter persoonlijke aandacht en zorg bevorderen voor ouderen die dreigen te vereenzamen. Daartoe verleent de stichting financiële steun aan het werk van kleine groepen vrijwilligers die deze doelstelling helpen verwerkelijken.

De stichting subsidieert alleen projecten, plannen en activiteiten in de acht gemeenten waarin haar oprichter leefde en werkte, namelijk Boxmeer, Cuijk, Mook & Middelaar, Gennep, Bergen (L), Heumen, Nijmegen en Berg en Dal.

Subsidie

Een subsidie aanvragen
U kunt uw aanvraag gewoon per e-mail indienen. Het e-mailadres van de stichting is: info@stichtingarnolduleyn.nl.

Ook kunt u uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier op deze website: zie hieronder de link ‘Ga naar het aanvraagformulier’.
In een aanvraag dient het volgende opgenomen te worden:
1.    een beknopte omschrijving van uw project, uw plan of uw activiteit, met begroting; in deze projectomschrijving wordt beschreven hoe de vrijwilligers persoonlijke zorg en aandacht geven aan ouderen die dreigen te vereenzamen, hoe vaak zij deze ouderen ontmoeten, en hoelang zij deze persoonlijke zorg en aandacht kunnen geven.
2.    opgave van ondersteuning die elders verkregen wordt;
3.    de bevestiging dat binnen twee maanden na afloop van het project een inhoudelijk verslag en een gespecificeerde financiële verantwoording gegeven zullen worden.

Indien van toepassing dienen eveneens de volgende gegevens aan de aanvraag worden toegevoegd:
4.    een verslag van de recente activiteiten;
5.    referenties;
6.    statuten en bestuurssamenstelling.

Beperkingen
Per jaar is een budget van € 50.000 per jaar beschikbaar.
Per aanvraag is maximaal € 20.000 beschikbaar.
De stichting verleent geen bijdragen aan structurele kosten.

Procedure
Aanvragers ontvangen binnen zes weken na ontvangst van hun aanvraag nader bericht.

 Ga naar het aanvraagformulier

ANBI

De Stichting dr. Arnold Uleyn is door de Belastingdienst erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting voor de Belastingdienst aftrekbaar zijn.  Zie ook de gegevens van de Stichting dr. Arnold Uleyn op de Kennisbank Filantropie.

Jaarverslagen

ACTIVITEITEN 2020

1. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2020 viermaal, deels digitaal, met waar nodig tussentijds overleg en besluitvorming. Naast de gebruikelijke huishoudelijke taken stonden de volgende taken centraal:
• de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen, inclusief bezoeken aan aanvragers;
• de controle op de besteding van eerder toegekende subsidies, inclusief projectbezoeken.

2. Verantwoording eerder toegekende subsidies
Over alle subsidies van 2019 en voorgaande jaren zijn financiële verantwoordingen ontvangen en goedgekeurd, in twee gevallen eerst na verzoeken om nadere informatie. Van twee projecten worden in 2021 nog de inhoudelijke verantwoordingen verwacht, zodra het eerste projectjaar voltooid is.

3.1 Subsidieaanvragen 2020 – overzicht
In 2020 werden 31 subsidieaanvragen ontvangen. Daarvan zijn 23 aanvragen geheel of ten dele gehonoreerd. Daaronder vallen ook enkele subsidies die beschikbaar gehouden worden totdat de betreffende, door het coronavirus uitgestelde projecten daadwerkelijk van start kunnen gaan. Er werden 8 aanvragen afgewezen omdat deze buiten de doelstelling en/of het verzorgingsgebied van de stichting vielen.

3.2 Subsidieaanvragen 2020 – toekenningen
Aan de volgende projecten werd subsidies verleend:

 1. Koffieproject: € 1.714.
 2. Ontmoetingsactiviteiten woonzorgcomplex: € 400.
 3. Aanpassingen duofiets: € 600.
 4. Vakantieproject: € 2.500.
 5. Anti-eenzaamheidsproject: € 1.101.
 6. Lokale projecten begeleid theater- en museumbezoek: € 2.500.
 7. Aanschaf beamer wijkcentrum: € 275.
 8. Buurtlunch senioren: € 400.
 9. Wekelijks lunchproject: € 1.500.
 10. Aanpassingen hobbycentrum: € 5.000.
 11. Culturele buitenactiviteiten woonzorgcomplexen: € 500.
 12. Aanschaf duofiets: € 2.500.
 13. Ondersteuning intensieve persoonlijke hulpverlening: € 500.
 14. Lock-downdonatie fondsenondersteunende instelling: € 200.
 15. Diverse projecten persoonlijke hulpverlening: € 995.
 16. Vakantieproject: € 1.200.
 17. Onderzoekssubsidie: € 5.000.
 18. Nationaal Ouderenfonds kerstactiviteiten 2020: € 5.000.
 19. Cultureel wijkproject: € 5.000.
 20. Opstart en inrichting dorpskamer: € 5.000.
 21. Anticoronahulpmiddelen seniorengroep wijkcentrum: € 126.
 22. Aanleg ontmoetingstuin woonzorgcomplex: € 5.000.
 23. Coronaproof theatervoorstellingen seniorencentra: € 2.000.
 24. Aanpassingen dorpscentrum: € 5.000.

Het totaal van de in 2020 toegekende subsidies bedroeg daarmee € 54.011.
Voor de goede orde: het totaal van de in 2020 toegekende subsidies verschilt met het totaal van de in 2020 daadwerkelijk uitbetaalde subsidies zoals weergegeven in de jaarrekening.
Reden hiervan is dat de toekenningen niet altijd in hetzelfde jaar vallen als de feitelijke uitbetalingen. Dat betreft vooral projecten die door de COVID-19-pandemie uitgesteld moesten worden.

ACTIVITEITEN 2019

1. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2019 viermaal, met waar nodig tussentijds overleg en besluitvorming. Naast de gebruikelijke huishoudelijke taken stonden de volgende taken centraal:

 • de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen, inclusief bezoeken aan aanvragers;
 • de controle op de besteding van eerder toegekende subsidies, inclusief projectbezoeken;
 • verfijning subsidievoorwaarden.

2. Verantwoording eerder toegekende subsidies
Van één subsidie uit 2016 is van een restantbedrag ondanks herhaaldelijk aandringen geen financiële verantwoording meer ontvangen. Van alle andere subsidies vóór 2019 toegekend werd een volledige financiële verantwoording ontvangen en goedgekeurd.

3.1 Subsidieaanvragen 2019 – Overzicht
In 2019 werden 29 subsidieaanvragen ontvangen. Daarvan werden 23 aanvragen geheel of ten dele gehonoreerd. Zes aanvragen werden afgewezen omdat deze buiten de doelstelling en/of het verzorgingsgebied van de stichting vielen.

3.2 Subsidieaanvragen 2019 – Toekenningen
Aan de volgende projecten werd subsidies verleend:

 1. Drie subsidies ondersteuning intensieve persoonlijke hulpverlening, totaal: € 2.078.
 2. Paaslunch seniorengroep wijkcentrum: € 500.
 3. Lokale werkconferentie bestrijding eenzaamheid: € 650.
 4. Dagtocht regionale groep lichamelijk gehandicapte ouderen: € 1.525.
 5. Paasbrunch koffiegroep senioren: € 500.
 6. Wekelijkse koffiegroep senioren: € 1.045.
 7. Persoonlijke hulpverlening: aanschaf hoorhulp: vervallen, was € 450.
 8. Aanschaf plus aanloopkosten belevenistafel: € 8.622.
 9. Voorzieningen wijkhuiskamer: € 2.553.
 10. Huur 2019-2021 plus busreis 2019 regionale seniorengroep: € 3.000.
 11. Vakantieweek lichamelijk gehandicapte ouderen: € 2.000.
 12. Ontmoetingsruimte nieuwbouw zorginstelling: € 5.000.
 13. Dagtochten lokale ouderengroep: € 1.520.
 14. Ondersteuning intensieve persoonlijke hulpverlening: € 500.
 15. Aanschaf duofiets: maximaal € 6.000, afhankelijk van hoogte andere aangevraagde subsidies.
 16. Ontwerp en aanloopkosten website activiteitengroep lokale senioren: € 4.582.
 17. Lokale kerstdiners Nationaal Ouderenfonds: € 3.000.
 18. Ondersteuning intensieve persoonlijke hulpverlening: € 500.
 19. Aanschaf materialen en dagtocht activiteitengroep senioren: € 500.
 20. Aanleg jeu-de-boules-baan (onderdeel wijkvoorziening): € 2.500.
 21. Projecten begeleid theater- en museumbezoek senioren: € 3.000.

Het totaal van de in 2019 toegekende subsidies bedroeg daarmee € 49.575.
Voor de goede orde: het totaal van de in 2019 toegekende subsidies verschilt met het totaal van de in 2019 daadwerkelijk uitbetaalde subsidies zoals weergegeven in de jaarrekening.
Oorzaak hiervan is dat de toekenningen niet altijd in hetzelfde jaar vallen als de feitelijke uitbetalingen.

Activiteiten 2018

1. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2018 viermaal, met waar nodig ook tussentijds overleg en besluitvorming.
Naast de gebruikelijke huishoudelijke taken stonden de volgende taken centraal:

 • de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen, inclusief een enkel bezoek aan een aanvrager;
 • de controle op de besteding van eerder toegekende subsidies, inclusief projectbezoeken;
 • de uitbreiding van de subsidievoorwaarden opdat ook aan ernstige individuele eenzaamheidsproblematiek ondersteuning gegeven kan worden.

2. Verantwoording eerder toegekende subsidies
Van één subsidie uit 2016 en van vier uit 2017 is nog geen financiële verantwoording ontvangen. Van alle andere projecten is een financiële eindverantwoording afgelegd over de besteding van de subsidie.

3.1 Subsidieaanvragen 2018 – Overzicht
In 2018 werden zeventien subsidieaanvragen ontvangen. Veertien aanvragen werden geheel of ten dele gehonoreerd. Bij één aanvraag is een deelsubsidie toegezegd, onder voorwaarde dat het project daadwerkelijk gestart zou worden.
Twee aanvragen werden afgewezen doordat deze aanvragen buiten de doelstelling en/of het verzorgingsgebied van de stichting vielen.

3.2 Subsidieaanvragen 2018 – Toekenningen
Aan de volgende vijftien projecten werd subsidies verleend:

 1. Aanschaf materiaal seniorenhobbygroep: € 569.
 2. Vakantieweek lichamelijk gehandicapte ouderen: € 2.700.
 3. Paasbrunch seniorengroep wijkcentrum: € 500.
 4. Individuele subsidie via instelling voor intensieve psychiatrische thuiszorg: € 800.
 5. Individuele subsidie via instelling voor intensieve psychiatrische thuiszorg: € 400.
 6. Onderzoekssubsidie (reservering): € 5.000.
 7. Lokale projecten begeleid theater- en museumbezoek senioren: € 3.000.
 8. Aanschaf inventaris huiskamerproject: € 3.500.
 9. Aanschaf duofiets: € 7.929.
 10. Koffieproject senioren: € 906.
 11. Individuele subsidie via gemeentelijke instelling: € 250.
 12. Aanschaf spelmateriaal buurthuiskamer: € 482.
 13. Aanschaf buurtbus: € 10.000.
 14. Twee lokale seniorenkerstdiners: € 3.000.
 15. Kerstlunch seniorenkoffiegroep: € 400.

Het totaal van de in 2018 toegekende subsidies bedroeg daarmee € 39.436, inclusief € 5.000 reservering voor een voorwaardelijk verleende subsidie.

Voor de goede orde: het totaal van de in 2018 toegekende subsidies verschilt met het totaal van de in 2018 daadwerkelijk uitbetaalde subsidies zoals weergegeven in de jaarrekening.
Oorzaak hiervan is dat de besluiten tot toekenning niet altijd in hetzelfde jaar vallen als de feitelijke uitbetaling van toegekende subsidies.

Activiteiten 2017
_

1.  Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2017 viermaal, met waar nodig ook tussentijds overleg en besluitvorming.
Naast de gebruikelijke huishoudelijke taken stonden de volgende taken centraal:

 • de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen, inclusief enkele bezoeken aan aanvragers.
 • de controle op de besteding van eerder toegekende subsidies, inclusief enkele projectbezoeken.
 • uitbreiding samenwerking met partners in het sociale domein.
 • mogelijke uitbreiding van de subsidievoorwaarden.

2.  Verantwoording eerder toegekende subsidies
Van vijftien in 2016 en 2017 toegekende subsidies werd van de aanvragers een tijdige verantwoording van de besteding ontvangen. Deze werden alle in orde bevonden.
Van drie subsidietoekenningen in 2016 wordt de verantwoording in 2018 verwacht. Van de voorgaande jaren is de besteding van alle subsidies door de aanvragers verantwoord en goed bevonden. _

3.1  Subsidieaanvragen 2017 – Overzicht
In 2017 werden vierentwintig subsidieaanvragen ontvangen. Twaalf aanvragen werden geheel of ten dele gehonoreerd. Bij drie aanvragen is een deelsubsidie toegezegd, onder voorwaarde dat het project daadwerkelijk gestart zou worden.
Negen aanvragen werden afgewezen doordat deze aanvragen buiten de doelstelling en/of het verzorgingsgebied van de stichting vielen. _

3.2   Subsidieaanvragen 2017 – Toekenningen
Aan de volgende vijftien projecten werd een (gedeeltelijke) subsidie verleend:

 1. Wekelijkse maaltijdenvoorziening in een dorpscentrum: € 5.000.
 2. Vakantieproject voor alleengaande ouderen: € 5.880.
 3. Aanschaf van inventaris voor een dorpshuiskamer: € 4.537.
 4. Cateringkosten paasbrunch in een wijkvoorziening: € 430.
 5. Aanleg fitnessroute bij een woon- en zorgcomplex: € 1.250.
 6. Aanschaf inventaris dorpsontmoetingspunt: € 2.132.
 7. Ontmoetingsmiddagen voor senioren van samenwerkende bedrijfsverenigingen: € 2.100.
 8. Aanschaf spelmateriaal voor kaartgroep wijkcentrum: € 320.
 9. Dagje-uit voor alleengaande ouderen op initiatief van een gemeentelijke organisatie: € 938.
 10. Oprichting dagbestedingscentrum voor kwetsbare ouderen: € 5.000.
 11. Oprichting gemeentelijk hobbycentrum: € 5.000.
 12. Aanschaf duofiets voor woonvoorziening ouderen: € 7.754.
 13. Aanschaf inventaris, spel- en knutselmateriaal en dagje-uit ouderengroep wijkcentrum: € 2.335.
 14. Aanschaf beamer voor dorpscentrum: € 1.175.
 15. Vergoeding vervoersservice alleengaandenproject: € 360.

Het totaal van de in 2017 toegekende subsidies bedroeg daarmee € 44.211, inclusief  € 15.000 als reservering voor drie voorwaardelijk verleende subsidies.

Voor de goede orde: het totaal van de in 2017 toegekende subsidies verschilt met het totaal van de in 2017 daadwerkelijk uitbetaalde subsidies zoals weergegeven in de jaarrekening.
Oorzaak is dat de besluiten tot toekenning niet altijd in hetzelfde jaar vallen als de feitelijke uitbetaling van voorwaardelijk toegekende subsidies.

Top
Spring naar toolbar