Jaarverslagen

ACTIVITEITEN 2022

1. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2022 driemaal, met waar nodig tussentijds overleg en besluitvorming. Naast de gebruikelijke huishoudelijke taken stonden de volgende taken centraal:
• de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen;
• de controle op de besteding van eerder toegekende subsidies.
Het bestuurslid Giesbers heeft na drie volle zittingstermijnen laten weten niet meer beschikbaar te kunnen zijn voor herbenoeming voor de periode 2023-2025. Gezien de nog te verwachten levensduur van de stichting is besloten geen nieuw bestuurslid meer aan te trekken.

2. Verantwoording eerder toegekende subsidies
Met uitzondering van vier lopende projecten zijn de financiële verantwoordingen van alle subsidies van 2021 en voorgaande jaren ontvangen en goedgekeurd.

3.1 Subsidieaanvragen 2022 – overzicht
In 2022 werden 23 subsidieaanvragen ontvangen. Daarvan zijn 14 aanvragen geheel of ten dele gehonoreerd. Er werden 9 aanvragen afgewezen omdat deze buiten de doelstelling of het verzorgingsgebied van de stichting vielen, of onvoldoende uitgewerkt dan wel realistisch waren.

3.2 Subsidieaanvragen 2022 – toekenningen
Aan de volgende projecten werd een subsidie verleend:
1. Buurtsoepproject: € 2.150
2. Activiteiten woonzorgcomplex: € 800
3. Wijkpaaslunch: € 350
4. Sociale groepsvakantie: € 1.200
5. Kaartgroep wijkcentrum: € 236
6. Activiteiten en materialen wijkcentrum: € 2.730
7. Duofiets zorgboerderij: € 8.500
8. Nat. Ouderenfonds Kerstactie: € 3.000
9. Duofiets woonzorgcomplex: € 8.855
10. Vier het Leven regio Nijmegen e.o.: € 6.000
11. Buurtkoffiegroep, kerstdiner: € 500
12. Herinrichting dorpshuis: € 5.000
13. Kerstdiner wijkcentrum: € 668.
14. Sinterklaasviering wijkcentrum: € 484.

Het totaal van de in 2022 toegekende subsidies bedroeg daarmee € 40.473 (in 2021: € 27.050, en in 2020: € 54.011).

Voor de goede orde: het totaal van de in 2022 toegekende subsidies verschilt met het totaal van de in 2022 daadwerkelijk uitbetaalde subsidies zoals weergegeven in de jaarrekening. Reden hiervan is dat de toekenningen niet altijd in hetzelfde jaar vallen als de feitelijke uitbetalingen.

Voor het financiële overzicht 2022 wordt verwezen naar de stichtingswebsite bij het Kenniscentrum Filantropie, onder het kopje ‘Verslaglegging’.

ACTIVITEITEN 2021

1. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2021 vijfmaal, met waar nodig tussentijds overleg en besluitvorming. Naast de gebruikelijke huishoudelijke taken stonden de volgende taken centraal:
• de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen, inclusief bezoeken aan aanvragers;
• de controle op de besteding van eerder toegekende subsidies, inclusief projectbezoeken.

2. Verantwoording eerder toegekende subsidies
Met uitzondering van vier nog lopende projecten zijn de financiële verantwoordingen van alle subsidies van 2020 en voorgaande jaren ontvangen en goedgekeurd. Van deze lopende projecten worden de inhoudelijke verantwoordingen in 2022 verwacht, zodra het eerste projectjaar voltooid is.

3.1 Subsidieaanvragen 2021 – overzicht
In 2021 werden 21 subsidieaanvragen ontvangen. Daarvan zijn 8 aanvragen geheel of ten dele gehonoreerd. Daaronder vallen ook enkele subsidies die gedurende één jaar beschikbaar gehouden worden totdat de betreffende, door het coronavirus uitgestelde projecten daadwerkelijk van start konden gaan. Uiteindelijk bleken vier van deze projecten niet te realiseren, waardoor de gereserveerde subsidie verviel. Aan de aanvragers is bericht dat zij nieuwe, geactualiseerde aanvragen kunnen indienen. Daarnaast lieten 2 aanvragers weten dat hun nog vóór de coronacrisis toegekende projecten niet uitvoerbaar bleken. De hiervoor ontvangen subsidies werden door hen teruggestort.
Er werden 13 aanvragen afgewezen omdat deze buiten de doelstelling en/of het verzorgingsgebied van de stichting vielen.

3.2 Subsidieaanvragen 2021 – toekenningen
Aan de volgende projecten werden subsidies verleend:
1. Ontmoetingsactiviteiten woonzorgcomplex: € 400.
2. Ontmoetingsproject oud-voetbalsupporters: € 5.000.
3. Herinrichting dorpscentrum: € 5.000 (reservering).
4. Lokale projecten begeleid theater- en museumbezoek: € 2.500.
5. Herinrichting dorpscentrum: € 5.000 (reservering).
6. Aanschaf duofiets: € 7.650.
7. Ondersteuning intensieve persoonlijke hulpverlening: € 500.
8. Jubileumactiviteit gezamenlijke dorpsorganisaties: € 1.000 (reservering)

De 3 gereserveerde subsidies betreffen toekenningen op voorwaarde dat de projecten binnen één jaar doorgang kunnen vinden.

Het totaal van de in 2021 toegekende subsidies bedroeg daarmee € 27.050. Door de coronapandemie is dit totaal beduidend minder dan het totaalbedrag in 2020: € 54.011.

Voor de goede orde: het totaal van de in 2021 toegekende subsidies verschilt met het totaal van de in 2021 daadwerkelijk uitbetaalde subsidies zoals weergegeven in de jaarrekening.
Reden hiervan is dat de toekenningen niet altijd in hetzelfde jaar vallen als de feitelijke uitbetalingen. Bovendien kon in een aantal gevallen de subsidie uiteindelijk niet uitgekeerd kon worden.

ACTIVITEITEN 2020

1. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2020 viermaal, deels digitaal, met waar nodig tussentijds overleg en besluitvorming. Naast de gebruikelijke huishoudelijke taken stonden de volgende taken centraal:
• de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen, inclusief bezoeken aan aanvragers;
• de controle op de besteding van eerder toegekende subsidies, inclusief projectbezoeken.

2. Verantwoording eerder toegekende subsidies
Over alle subsidies van 2019 en voorgaande jaren zijn financiële verantwoordingen ontvangen en goedgekeurd, in twee gevallen eerst na verzoeken om nadere informatie. Van twee projecten worden in 2021 nog de inhoudelijke verantwoordingen verwacht, zodra het eerste projectjaar voltooid is.

3.1 Subsidieaanvragen 2020 – overzicht
In 2020 werden 31 subsidieaanvragen ontvangen. Daarvan zijn 23 aanvragen geheel of ten dele gehonoreerd. Daaronder vallen ook enkele subsidies die beschikbaar gehouden worden totdat de betreffende, door het coronavirus uitgestelde projecten daadwerkelijk van start kunnen gaan. Er werden 8 aanvragen afgewezen omdat deze buiten de doelstelling en/of het verzorgingsgebied van de stichting vielen.

3.2 Subsidieaanvragen 2020 – toekenningen
Aan de volgende projecten werd subsidies verleend:

 1. Koffieproject: € 1.714.
 2. Ontmoetingsactiviteiten woonzorgcomplex: € 400.
 3. Aanpassingen duofiets: € 600.
 4. Vakantieproject: € 2.500.
 5. Anti-eenzaamheidsproject: € 1.101.
 6. Lokale projecten begeleid theater- en museumbezoek: € 2.500.
 7. Aanschaf beamer wijkcentrum: € 275.
 8. Buurtlunch senioren: € 400.
 9. Wekelijks lunchproject: € 1.500.
 10. Aanpassingen hobbycentrum: € 5.000.
 11. Culturele buitenactiviteiten woonzorgcomplexen: € 500.
 12. Aanschaf duofiets: € 2.500.
 13. Ondersteuning intensieve persoonlijke hulpverlening: € 500.
 14. Lock-downdonatie fondsenondersteunende instelling: € 200.
 15. Diverse projecten persoonlijke hulpverlening: € 995.
 16. Vakantieproject: € 1.200.
 17. Onderzoekssubsidie: € 5.000.
 18. Nationaal Ouderenfonds kerstactiviteiten 2020: € 5.000.
 19. Cultureel wijkproject: € 5.000.
 20. Opstart en inrichting dorpskamer: € 5.000.
 21. Anticoronahulpmiddelen seniorengroep wijkcentrum: € 126.
 22. Aanleg ontmoetingstuin woonzorgcomplex: € 5.000.
 23. Coronaproof theatervoorstellingen seniorencentra: € 2.000.
 24. Aanpassingen dorpscentrum: € 5.000.

Het totaal van de in 2020 toegekende subsidies bedroeg daarmee € 54.011.
Voor de goede orde: het totaal van de in 2020 toegekende subsidies verschilt met het totaal van de in 2020 daadwerkelijk uitbetaalde subsidies zoals weergegeven in de jaarrekening.
Reden hiervan is dat de toekenningen niet altijd in hetzelfde jaar vallen als de feitelijke uitbetalingen. Dat betreft vooral projecten die door de COVID-19-pandemie uitgesteld moesten worden.

ACTIVITEITEN 2019

1. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2019 viermaal, met waar nodig tussentijds overleg en besluitvorming. Naast de gebruikelijke huishoudelijke taken stonden de volgende taken centraal:

 • de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen, inclusief bezoeken aan aanvragers;
 • de controle op de besteding van eerder toegekende subsidies, inclusief projectbezoeken;
 • verfijning subsidievoorwaarden.

2. Verantwoording eerder toegekende subsidies
Van één subsidie uit 2016 is van een restantbedrag ondanks herhaaldelijk aandringen geen financiële verantwoording meer ontvangen. Van alle andere subsidies vóór 2019 toegekend werd een volledige financiële verantwoording ontvangen en goedgekeurd.

3.1 Subsidieaanvragen 2019 – Overzicht
In 2019 werden 29 subsidieaanvragen ontvangen. Daarvan werden 23 aanvragen geheel of ten dele gehonoreerd. Zes aanvragen werden afgewezen omdat deze buiten de doelstelling en/of het verzorgingsgebied van de stichting vielen.

3.2 Subsidieaanvragen 2019 – Toekenningen
Aan de volgende projecten werd subsidies verleend:

 1. Drie subsidies ondersteuning intensieve persoonlijke hulpverlening, totaal: € 2.078.
 2. Paaslunch seniorengroep wijkcentrum: € 500.
 3. Lokale werkconferentie bestrijding eenzaamheid: € 650.
 4. Dagtocht regionale groep lichamelijk gehandicapte ouderen: € 1.525.
 5. Paasbrunch koffiegroep senioren: € 500.
 6. Wekelijkse koffiegroep senioren: € 1.045.
 7. Persoonlijke hulpverlening: aanschaf hoorhulp: vervallen, was € 450.
 8. Aanschaf plus aanloopkosten belevenistafel: € 8.622.
 9. Voorzieningen wijkhuiskamer: € 2.553.
 10. Huur 2019-2021 plus busreis 2019 regionale seniorengroep: € 3.000.
 11. Vakantieweek lichamelijk gehandicapte ouderen: € 2.000.
 12. Ontmoetingsruimte nieuwbouw zorginstelling: € 5.000.
 13. Dagtochten lokale ouderengroep: € 1.520.
 14. Ondersteuning intensieve persoonlijke hulpverlening: € 500.
 15. Aanschaf duofiets: maximaal € 6.000, afhankelijk van hoogte andere aangevraagde subsidies.
 16. Ontwerp en aanloopkosten website activiteitengroep lokale senioren: € 4.582.
 17. Lokale kerstdiners Nationaal Ouderenfonds: € 3.000.
 18. Ondersteuning intensieve persoonlijke hulpverlening: € 500.
 19. Aanschaf materialen en dagtocht activiteitengroep senioren: € 500.
 20. Aanleg jeu-de-boules-baan (onderdeel wijkvoorziening): € 2.500.
 21. Projecten begeleid theater- en museumbezoek senioren: € 3.000.

Het totaal van de in 2019 toegekende subsidies bedroeg daarmee € 49.575.
Voor de goede orde: het totaal van de in 2019 toegekende subsidies verschilt met het totaal van de in 2019 daadwerkelijk uitbetaalde subsidies zoals weergegeven in de jaarrekening.
Oorzaak hiervan is dat de toekenningen niet altijd in hetzelfde jaar vallen als de feitelijke uitbetalingen.

_

 

_