Arnold Uleyn (1926-2013) was tot aan zijn pensionering als docent verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij schreef talloze, veelgeprezen publicaties over de psychologie van de religieuze zingeving, en stond velen bij in hun persoonlijke en beroepsmatige vragen op dit gebied.

De laatste jaren van zijn leven gaf Uleyn in toenemende mate aandacht aan vereenzamende ouderen. Zijn nalatenschap bracht hij onder in een stichting, teneinde initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid te ondersteunen. Ter ere van zijn vele verdiensten werd de stichting na zijn overlijden naar hem vernoemd.

Missie

De Stichting Arnold Uleyn wil in de geest van haar oprichter persoonlijke aandacht en zorg bevorderen voor ouderen die dreigen te vereenzamen. Daartoe verleent de stichting financiële steun aan het werk van kleine groepen vrijwilligers die deze doelstelling helpen verwerkelijken.

De stichting subsidieert alleen projecten, plannen en activiteiten in de acht gemeenten waarin haar oprichter leefde en werkte, namelijk Boxmeer, Cuijk, Mook & Middelaar, Gennep, Bergen (L), Heumen, Nijmegen en Berg en Dal.

Subsidie

Een subsidie aanvragen
U kunt uw aanvraag gewoon per e-mail indienen. Het e-mailadres van de stichting is: info@stichtingarnolduleyn.nl.

Ook kunt u uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier op deze website: zie hieronder de link ‘Ga naar het aanvraagformulier’.
In een aanvraag dient het volgende opgenomen te worden:
1.    een beknopte omschrijving van uw project, uw plan of uw activiteit, met begroting; in deze projectomschrijving wordt beschreven hoe de vrijwilligers persoonlijke zorg en aandacht geven aan ouderen die dreigen te vereenzamen, hoe vaak zij deze ouderen ontmoeten, en hoelang zij deze persoonlijke zorg en aandacht kunnen geven.
2.    opgave van ondersteuning die elders verkregen wordt;
3.    de bevestiging dat binnen twee maanden na afloop van het project een inhoudelijk verslag en een gespecificeerde financiële verantwoording gegeven zullen worden.

Indien van toepassing dienen eveneens de volgende gegevens aan de aanvraag worden toegevoegd:
4.    een verslag van de recente activiteiten;
5.    referenties;
6.    statuten en bestuurssamenstelling.

Beperkingen
Per jaar is een budget van € 50.000 per jaar beschikbaar.
Per aanvraag is maximaal € 20.000 beschikbaar.
De stichting verleent geen bijdragen aan structurele kosten.

Procedure
Aanvragers ontvangen binnen zes weken na ontvangst van hun aanvraag nader bericht.

 Ga naar het aanvraagformulier

ANBI

De Stichting dr. Arnold Uleyn is door de Belastingdienst erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting voor de Belastingdienst aftrekbaar zijn.  Zie ook de gegevens van de Stichting dr. Arnold Uleyn op de Kennisbank Filantropie.

Jaarverslagen

Activiteiten 2018

1. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2018 viermaal, met waar nodig ook tussentijds overleg en besluitvorming.
Naast de gebruikelijke huishoudelijke taken stonden de volgende taken centraal:

• de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen, inclusief een enkel bezoek aan een aanvrager;
• de controle op de besteding van eerder toegekende subsidies, inclusief projectbezoeken;
• de uitbreiding van de subsidievoorwaarden opdat ook aan ernstige individuele eenzaamheidsproblematiek ondersteuning gegeven kan worden.

2. Verantwoording eerder toegekende subsidies
Van één subsidie uit 2016 en van vier uit 2017 is nog geen financiële verantwoording ontvangen. Van alle andere projecten is een financiële eindverantwoording afgelegd over de besteding van de subsidie.

3.1 Subsidieaanvragen 2018 – Overzicht
In 2018 werden zeventien subsidieaanvragen ontvangen. Veertien aanvragen werden geheel of ten dele gehonoreerd. Bij één aanvraag is een deelsubsidie toegezegd, onder voorwaarde dat het project daadwerkelijk gestart zou worden.
Twee aanvragen werden afgewezen doordat deze aanvragen buiten de doelstelling en/of het verzorgingsgebied van de stichting vielen.

3.2 Subsidieaanvragen 2018 – Toekenningen
Aan de volgende vijftien projecten werd subsidies verleend:

1. aanschaf materiaal seniorenhobbygroep: € 569
2. vakantieweek lichamelijk gehandicapte ouderen: € 2.700
3. paasbrunch seniorengroep wijkcentrum: € 500
4. individuele subsidie via instelling voor intensieve psychiatrische thuiszorg: € 800
5. individuele subsidie via instelling voor intensieve psychiatrische thuiszorg: € 400
6. onderzoekssubsidie (reservering): € 5.000
7. lokale projecten begeleid theater- en museumbezoek senioren: € 3.000
8. aanschaf inventaris huiskamerproject: € 3.500
9. aanschaf duofiets: € 7.929
10. koffieproject senioren: € 906
11. individuele subsidie via gemeentelijke instelling: € 250
12. aanschaf spelmateriaal buurthuiskamer: € 482
13. aanschaf buurtbus: € 10.000
14. twee lokale seniorenkerstdiners: € 3.000
15. kerstlunch seniorenkoffiegroep: € 400

Het totaal van de in 2018 toegekende subsidies bedroeg daarmee € 39.436, inclusief € 5.000 reservering voor een voorwaardelijk verleende subsidie.
Voor de goede orde: het totaal van de in 2018 toegekende subsidies verschilt met het totaal van de in 2018 daadwerkelijk uitbetaalde subsidies zoals weergegeven in de jaarrekening.
Oorzaak hiervan is dat de besluiten tot toekenning niet altijd in hetzelfde jaar vallen als de feitelijke uitbetaling van toegekende subsidies.

Activiteiten 2017
_
1.  Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2017 viermaal, met waar nodig ook tussentijds overleg en besluitvorming.
Naast de gebruikelijke huishoudelijke taken stonden de volgende taken centraal:

•  de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen, inclusief enkele bezoeken aan aanvragers.
•  de controle op de besteding van eerder toegekende subsidies, inclusief enkele projectbezoeken.
•  uitbreiding samenwerking met partners in het sociale domein.
•  mogelijke uitbreiding van de subsidievoorwaarden.

2.  Verantwoording eerder toegekende subsidies
Van vijftien in 2016 en 2017 toegekende subsidies werd van de aanvragers een tijdige verantwoording van de besteding ontvangen. Deze werden alle in orde bevonden.
Van drie subsidietoekenningen in 2016 wordt de verantwoording in 2018 verwacht. Van de voorgaande jaren is de besteding van alle subsidies door de aanvragers verantwoord en goed bevonden.
 _
3.1  Subsidieaanvragen 2017 – Overzicht
In 2017 werden vierentwintig subsidieaanvragen ontvangen. Twaalf aanvragen werden geheel of ten dele gehonoreerd. Bij drie aanvragen is een deelsubsidie toegezegd, onder voorwaarde dat het project daadwerkelijk gestart zou worden.
Negen aanvragen werden afgewezen doordat deze aanvragen buiten de doelstelling en/of het verzorgingsgebied van de stichting vielen.
 _
3.2   Subsidieaanvragen 2017 – Toekenningen
Aan de volgende vijftien projecten werd een (gedeeltelijke) subsidie verleend:
1.  Wekelijkse maaltijdenvoorziening in een dorpscentrum: € 5.000.
2.  Vakantieproject voor alleengaande ouderen: € 5.880.
3.  Aanschaf van inventaris voor een dorpshuiskamer: € 4.537.
4.  Cateringkosten paasbrunch in een wijkvoorziening: € 430.
5.  Aanleg fitnessroute bij een woon- en zorgcomplex: € 1.250.
6.  Aanschaf inventaris dorpsontmoetingspunt: € 2.132.
7.  Ontmoetingsmiddagen voor senioren van samenwerkende bedrijfsverenigingen: € 2.100,
8.  Aanschaf spelmateriaal voor een kaartgroep in een wijkcentrum: € 320.
9.  Dagje-uit voor alleengaande ouderen op initiatief van een gemeentelijke organisatie: € 938.
10. Oprichting dagbestedingscentrum voor kwetsbare ouderen: € 5.000.
11. Oprichting gemeentelijk hobbycentrum: € 5.000.
12. Aanschaf duofiets voor woonvoorziening ouderen: € 7.754.
13. Aanschaf inventaris, spel- en knutselmateriaal en dagje-uit ouderengroep wijkcentrum: € 2.335.
14. Aanschaf beamer voor dorpscentrum: € 1.175.
15. vergoeding vervoersservice alleengaandenproject: € 360.
 
Het totaal van de in 2017 toegekende subsidies bedroeg daarmee € 44.211, inclusief  € 15.000 als reservering voor drie voorwaardelijk verleende subsidies.
Voor de goede orde: het totaal van de in 2017 toegekende subsidies verschilt met het totaal van de in 2017 daadwerkelijk uitbetaalde subsidies zoals weergegeven in de jaarrekening.
Oorzaak is dat de besluiten tot toekenning niet altijd in hetzelfde jaar vallen als de feitelijke uitbetaling van voorwaardelijk toegekende subsidies.
 Activiteiten 2016

1. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2016 zesmaal en hield zich, naast de gebruikelijke huishoudelijke taken, bezig met:
• de definitieve verkoop van het appartement van wijlen de stichtingsoprichter;
• de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen;
• de controle op de besteding van eerder toegekende subsidies;
• proactieve opsporing van doelgroepen, onder meer door 1) samenwerking met lokale projecten, zoals die van ‘De Vonk van Nederland’, 2) bezoek bij potentiële aanvragers, zoals wijkcentra, dorpscentra en vrijwilligersgroepen, en door 3) publicaties over subsidietoekenningen in nieuwsbrieven en advertentiebladen;
• uitbreiding van de regio waarin de stichting actief is met vier gemeenten: Bergen (L), Gennep, Boxmeer, en Berg en Dal.
2. Verantwoording eerder toegekende subsidies
Van zes van de zeven in 2015 toegekende subsidies werd van de aanvragers een tijdige verantwoording van de besteding ontvangen. Vijf daarvan zijn al in het verslagjaar goedgekeurd, de zesde zal begin 2017 behandeld kunnen worden. Bij een zevende verantwoording is een vertraging opgetreden.
3. Subsidieaanvragen 2016
In 2016 werden drieëntwintig subsidieaanvragen ontvangen. Bij twaalf aanvragen werd de aanvraag geheel of ten dele gehonoreerd.
Bij drie aanvragen is een deelsubsidie toegezegd, onder voorwaarde dat het project daadwerkelijk gestart kon worden.
Acht aanvragen werden afgewezen, ofwel vanwege de regiobeperking, ofwel doordat deze aanvragen te veel buiten de doelstelling van de stichting vielen.
3.1 Subsidieaanvragen: toekenningen
Aan de volgende twaalf projecten werd een (gedeeltelijke) subsidie verleend:
1. Een lokaal project ter bevordering van deelname van 80+-ouderen aan culturele activiteiten: € 2.500.
2. Aanschaf keukenapparatuur t.b.v. ontmoetingsmaaltijden voor senioren: € 1.800.
3. Bevordering deelname aan muziekgroep als onderdeel van een dagbestedingsproject: € 504.
4. Renovatie van een door derden geschonken biljarttafel in een dorpscentrum: € 1.325.
5. Aanleg ringleidingen dorpscentrum: € 5.844.
6. Ontmoetingsdagen ouderenvereniging: € 2.160.
7. Aanleg ontmoetingsterras senioren- en verzorgingscentrum: € 6.750.
8. Lokaal kerstdiner: € 1.000.
9. Aanvulling meubilair huiskamerproject: € 2.300.
10. Aanschaf serviesgoed, bestek en overige benodigdheden wekelijks maaltijdproject: € 1.755.
11. Jaaractiviteiten seniorenclub wijkcentrum: € 1.100.
12. Geluidsversterkingsapparatuur alzheimercafé: € 455.
3.2 Subsidieaanvragen: voorwaardelijke toekenningen
Er werden drie voorwaardelijke deelsubsidies toegekend, alleen uit te keren op voorwaarde dat de betreffende projecten daadwerkelijk gerealiseerd worden:
13. Aanschaf belevingstafel t.b.v. dagbestedingsproject: € 4.532.
14. Regionaal kerstdiner: € 3.000.
15. Uitbreiding buitenruimtes senioren- en verzorgingscentrum: € 5.000
Het totaal van de in 2016 verleende subsidies bedroeg daarmee € 40.025, inclusief € 12.532 als reservering voor drie voorwaardelijk verleende subsidies.
Voor de goede orde: dit totaal van de in 2016 toegekende subsidies verschilt met het totaal van de in 2016 daadwerkelijk uitbetaalde subsidies. Oorzaak is dat de besluiten tot toekenning niet altijd in hetzelfde jaar vallen als de feitelijke uitbetaling van de subsidie. Dit is vooral het geval bij voorwaardelijk toegekende subsidies.

Activiteiten 2015

1. Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2015 vijfmaal.

Naast de zorg voor de verkoop van het appartement van de stichtingsoprichter besteedde het bestuur vooral aandacht aan de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen en aan de verantwoording door aanvragers over eerder toegekende subsidies.

Daarnaast stonden  de doelgroepprecisering, de verdere uitbouw van de website, de bevordering van de bekendheid van de stichting bij potentiële subsidieaanvragers, en de bewaking van de ANBI-voorwaarden op de agenda.

2. Verantwoording eerder toegekende subsidies

Van beide in 2014 toegekende subsidies werd door de aanvragers een uitgebreide verantwoording ontvangen. Beide verantwoordingen werden door het bestuur goedgekeurd.

3. Subsidieaanvragen 2015

Omwille van de controleerbaarheid van de besteding van de subsidies werd eind 2014 besloten het werkgebied van de stichting te verkleinen tot de gemeenten Cuijk, Mook & Middelaar, Heumen, en Nijmegen. Wel is in 2015 bij wijze van overgangsregeling soepel omgesprongen met aanvragen van elders.

In 2015 werden veertien subsidieaanvragen ontvangen. Vijf werden geheel of ten dele toegekend, twee voorwaardelijk, en zeven aanvragen werden afgewezen.

3.1 Subsidieaanvragen: toekenningen

Aan de volgende vijf projecten werd subsidie verleend:

  1. Ontmoetingsproject allochtone ouderen:€ 3.210.
  2. Ondersteuning boodschappenbus voor senioren: € 2.000.
  3. Buurtproject kleinschalige hulp en dagbesteding kwetsbare ouderen: € 1.000.
  4. Seniorenmiddagen wijkcentrum: € 480.
  5. Lokaal project Ouderendag 2016: € 555.

3.2 Subsidieaanvragen: voorwaardelijke toekenningen

Er werden twee projectsubsidies gereserveerd, alleen uit te keren op voorwaarde dat de betreffende projecten daadwerkelijk gerealiseerd worden: een subsidie van € 1.000 voor een koorproject voor 65-plussers, en een subsidie van € 2.500 voor de aanleg van een ontmoetingstuin voor bewoners van enkele seniorencentra.

Het totaal aan in 2015 verleende subsidies bedroeg daarmee € 7.245. Voor voorwaardelijke subsidies werd een totaalbedrag van € 3.500 gereserveerd.

3.3 Subsidieaanvragen: afwijzingen

Er werden zeven aanvragen ontvangen die niet voldoende, of geheel niet aan de subsidiecriteria voldeden en daarom afgewezen dienden te worden.

Top
Spring naar toolbar